Conta-Ilfov

Servicii

Alegeti serviciile dorite sau contactati-ne pentru detalii.
Va multumim!


Evidenta contabila

Servicii de inregistrare a documentelor contabile
- Inregistrarea contabila a facturilor emise
- Inregistrarea documentelor contabile primite de la furnizori
- Inregistrarea tranzactiilor efectuate prin casa pe baza documentelor contabile
- Inregistrarea tranzactiilor efectuate prin conturile de la banci pe baza extraselor bancare furnizate de banca
- Organizarea registrelor contabile obligatorii (registrul mijloacelor fixe, jurnale de cumparari si de vanzari, Registrul Inventar, Registrul jurnal)
- Cheltuieli cu personalul (stat de plata, decontare cheltuieli cu transportul, diurna etc.)

Servicii de asistenta contabila
- Asistenta in inventarierea anuala sau periodica (la cererea clientului) a activelor companiei, implementare de proceduri anuale de inventariere a patrimoniului
- Asistenta pe perioada de auditare, a inspectiilor si in fata autoritatilor locale competente
- Controlul contabilitatii primare tinute la sediul companiei
- Organizarea desfasurarii procedurii contabile in cadrul companiei
- Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale

Expertiza contabila

Expertiza contabila - este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuatã numai de cãtre persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii, fiind înscrise, cu viza la zi, în Tabloul experţilor contabili, actualizat anual de cãtre Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).

Expertizele contabile pot fi clasificate:
I. Dupã scopul principal în care au fost solicitate, în:
a) expertize contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedurã civilã; Codul de procedurã penalã; alte legi speciale;
b) expertize contabile extrajudiciare - sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar.
Nu au calitatea de mijloc de probã în justiţie, ci, cel mult, de argumente pentru solicitarea de cãtre pãrţi a administrãrii probei cu expertiza contabilã judiciarã sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilã.

II. Dupã natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referã, în:
a) expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile;
b) expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale;
c) expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale;
d) expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale;
e) alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de cãtre clienţi.

III. În funcţie de natura juridicã, expertizele contabile pot fi:
- civile;
- penale;
- extrajudiciare.

Resurse umane

- Consultanta in domeniul relatiilor de munca - Legea 53/2003 Codul Muncii;
- Intocmirea contractelor individuale de munca, modificarea, suspendarea, încetarea acestora;
- Intocmirea si inregistrarea registrului electronic de evidenta a salariatilor - ReviSal;
- Intocmirea si evidenta foilor colective de prezenta;
- Programarea concediilor de odihna si evidenta acestora;
- Intocmirea, arhivarea si evidenta dosarelor de personal ale salariatilor;
- Eliberarea documentelor care atesta calitatea de angajat (adeverinte vechime, salariat, medic de familie, spital);
- Completarea diverselor adeverinte pentru tip pentru unitatile financiar bancare;
- Intocmire baza de date cu angajatii societatii;
- Intocmirea oricaror rapoarte de personal solicitate de client;
- Reprezentarea companiei in situatii de control ale organelor competente ale ITM.

Audit

De la 1 ianuarie 2015 a intrat in vigoare OMFP nr. 1802/2014, care aproba reglementarile contabile conforme cu Directiva nr. 34/2013 privind contabilitatea- act de referinta in conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare anuale.
Prin urmare situatiile financiare din acest an vor fi intocmite conform noilor reglementari. Elementele de noutate absoluta sunt generate de doua abordari:
- prima, o reclasificare a entitatilor economice in categoriile microentitati, entitati mici, entitati mijlocii si mari, iar in functie de aceasta clasificare, fiecare va intocmi situatii financiare prescurtate sau cu mai multe componente;
-a doua abordare se refera la transpunerea in legislatia nationala a mai multor standarde IFRS fata de cele deja existente.
Cerinţe generale privind auditul
- Situaţiile financiare anuale ale entităţilor mijlocii şi mari, precum şi ale societăţilor/companiilor naţionale, societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat şi regiilor autonome sunt auditate de unul sau mai mulţi auditori statutari sau firme de audit;
- Sunt supuse, de asemenea, auditului entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
a)totalul activelor: 3.650.000 EUR;
b)cifra de afaceri netă: 7.300.000 EUR;
c)numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
Obligaţia de auditare pentru entităţile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive.
De asemenea, entităţile respective sunt scutite de la obligaţia de auditare a situaţiilor financiare anuale dacă limitele a două din cele trei criterii menţionate nu sunt depăşite în două exerciţii financiare consecutive.
- Situaţiile financiare anuale ale entităţilor mici şi microentităţilor se verifică, după caz, de cenzori, potrivit legii.
- Totodată, auditorul (auditorii) statutar(i) sau firma (firmele) de audit:
a)exprimă o opinie privind:
- consecvenţa raportului administratorilor cu situaţiile financiare pentru acelaşi exerciţiu financiar;
- întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele legale aplicabile;
b)declară dacă, pe baza cunoaşterii şi a înţelegerii dobândite în cursul auditului cu privire la entitate şi la mediul acesteia, a(au) identificat informaţii eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor, indicând natura acestor informaţii eronate.
Prevederile referitoare la obligaţia auditării se aplică şi situaţiilor financiare anuale consolidate.
Prevederile se aplică şi situaţiilor financiare anuale consolidate şi rapoartelor consolidate ale administratorilor.

Tarife

Tarifele practicate sunt in functie de activitatea desfasurata, de complexitatea activitatii si de volumul lunar de documente.
Pentru o estimare a tarifului lunar, va rugam sa ne trimiteti o cerere de oferta la adresa contact [@] conta-ilfov.com sau sa ne contactati.

Contact

Pentru detalii si oferta personalizata de pret, ne puteti contacta la

Telefon: 0737 750 292
Fax: 031 103 4514
E-mail: contact [@] conta-ilfov.com

Trimite-ne un mesaj